The Importance of Studying Local History for the Development of Historiography – Researching the Past of Lukavac

Semir Hadžimusić

Abstract


The studying of national history is important for building and affirming the identity of a country, people and society, but also the study of local history is important for the construction and promotion of the local identity and identity of the local community.In the historiography of Bosnia and Herzegovina we will not find many high-quality works that explain topics of local history of our country's cities and towns. In particular, this refers to the study of the topics of the small local communities, and those that were not or are not now the home of several large administrative territorial units or just for some reason were not interested in a certain period of development of our historiography.The aim of this paper is to point out the situation and perspectives of the study of local history in Bosnia and Herzegovina with a special focus on local history research of Lukavac municipality. Analyzing the results of recent research, we can conclude that very little has been done to improve the study of the local history of this part of Bosnia and Herzegovina.However, since the end of 2014, the above mentioned issues are more actively studied, historical sources are frequently consulted, and the scientific method results in historical exposures. A decisive step towards a more comprehensive and quality study of the past of Lukavac municipality was made by organizing the scientific conference “Cultural, historical and natural heritage of Lukavac municipality”, and by publishing the work of the same title in 2016. Since then, the focus has been on the study of Lukavac's past and enriching the historiography of Bosnia and Herzegovina with the topics of this part of local history.

Keywords


Historiography of Bosnia and Herzegovina; local history; municipality of Lukavac; local museum; monography; proceedings;

Full Text:

PDF

References


Bašić, Kemal, Spahić Midhat (2005), Znameniti Tuzlaci: Pisana riječ na području Tuzlanskog kantona, I, Tuzla

Bećirović, Denis (2005), Informbiro i sjeveroistočna Bosna: Odjeci i posljedice sukoba KPJ Informbiro (1948-1953.), Tuzla

Benković, Ambrozije (1971), Tuzlansko područje negda i sada s posebnim osvrtom na vjerske prilike, Županja-Đakovo

Bertrams, Kenneth, Nicolas Coupain, Ernst Homburg (2013), Solvay: history of multinational family firm, Cambridge University Press, New York

Bešlagić, Šefik (1971), Stećci, kataloško-topografski pregled, Sarajevo

Blagojević, Vaslije, Jovo Iljić, Ilinka Marković-Todorović (1999), Jokanovići u Smolući, Bijeljina

Djedović, Rusmir (2006), „Ratiš kao značajno islamsko-bogumilsko dovištemolitvište sjeverne i sjeveroistočne Bosne”, Gračanički glasnik: časopis za kulturnu historiju, god.X, br.21., 14-19.

Duranović, Amir (2010), „Povodom 15- godišnjice utemeljenja i 30 brojeva Gračaničkog glasnika: Istraživanje lokalne historije u BiH”, Oslobođenje, Sarajevo 16. decembar 2010., 31.

Đorđević, Milorad, ur. (1959), Četerdeset godina osnovne škole u Lukavcu: Izvještaj povodom četerdesete godišnjice osnovne i desete godišnjice osmogodišnje škole (1919.-1959.), Lukavac

Efendić, Munib (2012), Organizacija i razvoj lokalne samouprave na području Tuzlanskog kantona – Studija slučaja opštine Lukavac, UG NVO „Purča Bosanski”, Puračić

Filipović S Milenko, Đorđe Mazalić (1951), „Manastir Ozren” u: Spomenik SANU, Beograd

Filipović S. Milenko (1952), „Ozrenjaci ili Maglajci: Etnološki prikaz”, Glasnik zemaljskog muzeja Sarajevo, sveska 7., Sarajevo

Gavrić, Borislav (2009), Orahovica na Ozrenu, Svet knjige, Beograd

Gojković, L. Milan, ur. (1978), Društveno-privredna karta: Grad. komuna Lukavac, Pres Kliping, Beograd

Gross Mirjana (2001), Suvremena historiografija: Korijeni, postignuća, traganja, Zagreb

Grupa autora (1978), Monografija mjesne zajednice Prokosovići, Prokosovići

Grupa autora (1988), Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine, tom.II., Sarajevo

Grupa autora (1979), Tuzla u radničkom pokretu i revoluciji: Revolucionarni radnički pokret u Tuzli do 1941., 3-1, Tuzla;

Grupa autora (1984), Tuzla u radničkom pokretu i revoluciji: Narodnooslobodilački rat i revolucija (april 1941- oktobar 1943), 3-2, Tuzla;

Grupa autora (1987), Tuzla u radničkom pokretu i revoluciji: Narodnooslobodilački rat i revolucija (oktobar 1943 – maj 1945), 3-3, Tuzla.

Hadžimusić, Semir (2014), „Analfabetski tečajevi i opismenjavanje stanovništva na području Lukavca 1945-1953. godine”, Baština sjeveroistočne Bosne: časopis za baštinu, kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe, br. 6., 54-61.

Hadžimusić, Semir (2015a), „Lukavački srez: administrativno-teritorijalne i društveno-ekonomske karakteristike - 1945.-1947. godine”, Gračanički glasnik: časopis za kulturnu historiju, god. XX, br. 39, 72-83.

Hadžimusić, Semir (2015b), „Stećci na području općine Lukavac”, Baština sjeveroistočne Bosne, br.7., 65-73.

Hadžimusić, Semir (2015c), „Naučna konferencija: Kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe općine Lukavac”, vijesti, Glasnik arhiva i arhivističkog udruženja Bosne i Hercegovine XLV/2015, Sarajevo, 357-360.

Hadžimusić, Semir (2016a), „Dovište na Tirinovcu kod Prokosovića, općina Lukavac”, Gračanički glasnik br. 42., 149-156.

Hadžimusić, Semir (2016b), „Zbornik radova: Kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe općine Lukavac”, Glasnik arhiva i arhivističkog udruženja Bosne i Hercegovine XLVI/2016, Sarajevo, 235-243.

Hamzić, Omer, Rusmir Djedović (2016), „Razvojni put Lukavca – od ledine krajem 19. do industrijskog grada krajem 20. stoljeća” u: Prilozi historiji urbanog razvoja Bosne i Hercegovine u 20. stoljeću: zbornik radova, Sarajevo

Handžić, Adem (1975), Tuzla i njena okolina u XVI. vijeku, Svjetlost, Sarajevo

Hasković, Rifet, Atif Kujundžić (1997), Lukavac 92-96., Lukavac

Ibrahimagić, Omer (2012), „Rodoslov Ibrahimagića iz Agića u Smolući”, Gračanički glasnik: časopis za kulturnu historiju, god. XVII, br. 34., 150-163.

Iljkić, Pero (2010), Sto godina župe Lukavac. Župni ured, Lukavac

Jahić, Adnan (1995), Muslimanske formacije Tuzlanskog kraja u Drugom svjetskom ratu, Tuzla

Kosorić, Milica (1980), „Praistorijska naselja na području Spreče”, Članci i građa za kulturnu istoriju istočne Bosne, knjiga 13., Muzej istočne Bosne Tuzla, 111-113.

Kožar, Azem (1994), Uvod u Historiju, Tuzla.

Kožar, Azem (2011), „Neki metodološki aspekti istraživanja lokalne historije”, Gračanički glasnik, God. XVI, br. 32, 178-182.

Kruševljanin, Faruk (2014), Lukavac kakav je nekada bio, NIK Grafit, Lukavac

Kunić, Mirsad, Semir Hadžimusić, ur. (2016), Kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe općine Lukavac: zbornik radova, Javna biblioteka Lukavac, Lukavac; Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona, Tuzla

Maksimović, Radoslav (2011), Smoluća i njeni ljudi - u prošlosti i sadašnjosti - a budućnost?, Zrenjanin-Tuzla

Muftić, Edhem (2013), Pamćenje vremena, ljudi i događaja: autobiografskaproza, Lukavac

Mutapčić, Edin, ur. (2010), Zbornik radova sa naučnog skupa Kulturnohistorijsko i prirodno naslijeđe općine Banovići, Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona, Tuzla; Općina Banovići, Banovići

Perić J., Jeremija, Dževad Pašić (1989), Lukavac u radničkom pokretu, Narodno-oslobodilačkom ratu i revoluciji, Opštinski odbor SUBNOR-a, Lukavac

Rabić, Nedim (2011), „Naučni skup o Gračanici o lokalnoj historiji: Istraživanje lokalne historije u Bosni i Hercegovini, Gračanica 10. Decembar 2010”, Baština sjeveroistočne Bosne 3, 302-305.

Renner, Heinrich (2007), Bosnom i Hercegovinom uzduž i poprijeko – 1896., Sarajevo

Sakić, Mihad (2003), Tuzlanska oblast u Drugom svjetskom ratu: istraživanja, Lukavac

Salihović, Fehim (2005), Vremeplov porodice Salihovića i mjesta Modrac, Lukavac

Selimović, Sead, Senaid Hadžić (2007), Tuzlanski kraj 1851.-1991.: Demografske i socijalne promjene, Tuzla

Suljević, Suljo, ur. (1985), Monografija mjesne zajednice Dobošnica Donja, Dobošnica

Strašević, Suadin (2014), Stara džamija u Priluku, Tuzla

Swenson, Timothy (2011), Researching & Writing Local Histoy, Museum of Local History, Fremont

Šabanović, Salih (1993), „Naselje staro preko 700 a džamija preko 300 godina”, Sabah, Lukavac 21. juli 1993.

Vujasinović, Todor (1950), Ozrenski partizanski odred, Sarajevo-Zagreb

Zorić, Božo, ur. (1989), Osnovno školstvo u Lukavcu i okolini: Istorijskohronološki prikaz, Organizacioni odbor za obilježavanje stogodišnjice osnovnog školstva i učiteljstva u Lukavcu i okolini, Lukavac


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN: 2490-3604 (print) ● ISSN: 2490-3647 (online)

Društvene i humanističke studije - DHS is under the Creative Commons licence.