Political Thought in Bosnia and Herzegovina Between the Two World Wars: Primary Determinants, Contextual Experiences, and Thematic Orientations

Elvis Fejzić

Abstract


Political thought between the two world wars in Bosnia and Herzegovina was marked by substantive educational activity and production with pan-political characteristics. For this reason, it is important to investigate to what extent the thematic focus of Bosnian political thought at that time corresponds to the most significant contextual events in the domestic and extra-national spheres of politics. The theoretical approach that indicates that political activity, behavior, and thinking are determined by challenging contextual determinants represents one of the classic and fundamental research models in political science. Nevertheless, the achieved level of political awareness, the development of political culture, and the established system of government in a specified state context can significantly influence the thematic range of political opinion as well as the participation of citizens in the political process. Therefore, it is necessary to take into account the mentioned contextual and variable determinants in the analysis of the thematic orientation of Bosnian political thought in the period between the two world wars. The dominant narratives and thematic preoccupations in Bosnian political thought at the time will be identified and detected, after the research is conducted, and their compatibility with the key political challenges will be examined.

Keywords


political thought; Bosnia and Herzegovina; state power; ideology; politics

Full Text:

PDF

References


Badnjević, Bakir (1938), ˝Islam i demokracija˝, Putokaz, 2(5), 121-127.

Badnjević, Ešref (Mustafa Orlanović) (1938), ˝Problem napretka bosansko- hercegovačkih muslimana˝, Putokaz 2(5), 106-116.

Begović, Mehmed (1931), O položaju i dužnostima muslimanke prema islam- skoj nauci u duhu današnjeg vremena, Grafički umjetnički zavod „Planeta”, Beograd

Begović, Mehmed (1938), Muslimani u Bosni i Hercegovini, Francusko- -srpska knjižara A. M. Popovića, Beograd

Begović, Mehmed (1939), Može li prelaz na islam poslužiti kao uzrok za razvod braka?, s. n., Beograd

Behmen, Asim (1920), ˝Inteligencija i parlament˝, Nova Evropa, knjiga I, 1(9), 344-346.

Behmen, Asim (1921), ˝Komunisti u parlamentu˝, Nova Evropa, knjiga III, 2(1-2), 33-37.

Behmen, Asim (1922a), ˝Pismo gospodinu ministru policije˝, Nova Evropa, knjiga IV, 3(8), 245-247.

Behmen, Asim (1922b), ˝Tuzlanski proces˝, Nova Evropa, knjiga VI, 3(10), 314-318.

Berberović, Jelena (1981), ˝Kritičko-polemički radovi Stjepana Tomića˝, Radio Sarajevo – Treći program, 10(35), 459-480.

Berberović, Jelena (1986), ˝Marcel Šnajder – život i djelo˝, u: Jelena Berberović (ur.), Marcel Šnajder: Izabrana djela, Svjetlost, Sarajevo, 255–326.

Bulbulović, Edhem N. (1939), Turci i razvitak turske države: sa uvodom u kulturnu i političku povijest islama, Bosanska pošta, Sarajevo.

Čaušević, Mehmed Džmaluddin (1935), ˝Nacija i vjera˝, Novi behar, 9(1-3), 1-2.

Čokić, Abdurahman Adil (1924), Islam: o vjeri uopće, kratak pregled svih vjera i vijesnici objavljene vjere do Muhameda a. s., Knjiga 1, autor, Sarajevo

Čokić, Ahmed Lutfi (1931), Prikaz i ocjena rada g. dr. Mehmeda Begovića: o njegovom naziranju na islamsku ženu i njen položaj po islamskoj nauci izloženog u njegovoj knjizi, Štamparija Jovana Petrovića, Tuzla

Čolaković, Rodoljub (Bosanac R.) (1937), Španija u plamenu, Naklada Knji- ževni glas, Zagreb

Čolaković, Rodoljub (1944), Oružana borba protiv okupatora i Draža Mihajlović, Nova Jugoslavija, Beograd

Čolaković, Rodoljub (1946), Govor u načelnoj debati o nacrtu Ustava, Svjetlost, Sarajevo

Čubrilović, Vaso (1939), Politička prošlost Hrvata, Politika, Beograd

Ćišić, Husein (1919), Agrarno pitanje i pojam o socijalnoj pravdi naše demokratije, vlastito izdanje (Štamparija Daniel & A. Kajon), Sarajevo

Ćišić, Husein (1920), Malo odgovora ‘stručnjaku’ iz agrarnog ministarstva Gj. M. Mariću, vlastita naklada pisca (Hrvatska tiskara F. P.), Mostar

Ćišić, Husein (1991), Bosanskohercegovački Muslimani i bosanska autono- mija (1928-1945), Preporod, Sarajevo

Ćišić, Husref (1938a), ˝O agrarnim odnosima i agrarnoj reformi u Bosni i Hercegovini˝, Putokaz, 2(7-8), 169-176.

Ćišić, Husref (1938b), ˝Gazi Kemal Ataturk˝, Putokaz, 2(9-10), 233-235.

Ćorović Vladimir (1933), Istorija Jugoslavije, Narodno delo, Beograd

Defterdarević, Nafis (1939), ˝Bosna i Hercegovina u mraku˝, Putokaz, 3(1-2-3), 262-276.

Dizdarević, Abdullatif (1929), Ženska prava, s. n., Zagreb

Dizdarević, Abdullatif (1936), Bosansko-hercegovački muslimani Hrvati, Tisak Nadbiskupske tiskare, Zagreb

Dizdarević, Abdullatif (1937), Demokracija naših dana, Štamparija Grafika, Zagreb

Dizdarević, Abdullatif (1939), Njemačka u naponu snage, Tiskara Kuzma Rožmanić, Zagreb

Dizdarević, Abdullatif J. (1933), O muslimanskoj ženi i njenoj emancipaciji: odgovor gosp. dr. Muhamedu Begoviću, Štamparija Risto J. Savić, Sarajevo

Dizdarević, Zija (2004), ˝Pismo Zije Dizdarevića Miroslavu Krleži˝, Sarajevske sveske, 3(6-7), 454-465.

Dobrača, Kasim (1937), ˝Porijeklo i prvi oblik vjere u Boga˝. Novi behar, 11(3-4), 33-36.

Đozo, Husein (1937), ˝Da li je problem panislamizma i uspostave hilafeta jedini put progresu muslimana ili je to samo puka utopija˝, Novi behar, 11(17-19), 266-269.

Fejzić, Elvis (2012), ˝Political Thought in Bosnia and Herzegovina During Austro-Hungarian Rule, 1878–1918˝, East Central Europe, 39(2-3), 204-236.

Fejzić, Elvis (2020), ˝Političke atribucije i struktura Narodne Republike Bosne i Hercegovine˝, u: Miodrag N. Simović, Mirko Pejanović, Zijad Šehić (ur.), 75. godišnjica Trećeg zasjedanja ZAVNOBiH-a: Uloga Trećeg zasjedanja ZAVNOBiH-a u društvenom i političkom razvoju Bosne i Hercegovine, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 31-41.

Fejzić, Elvis (2023), ˝Contemporary Politics in Bosnia and Herzegovina: Historical Determinants and Political Experiences˝, Eurasian Research Journal, 5(2), 49-60.

Filandra, Šaćir (1998), Bošnjačka politika u XX stoljeću, Sejtarija, Sarajevo

Glumac, Dušan (1918), Republika ili monarhija, Bosanska pošta, Sarajevo

Grbić, Ilija (1935), Udžbenici – Deca – Život, ‘Vrček’ i dr., Sarajevo

Hadžić, Osman Nuri (1925), ˝Muslimanska versko-prosvetna autonomija u Bosni i Hercegovini i pitanje Carigradskog Halifata˝, Gajret 9(7), 97-99; 9(8), 115-118; 9(9-10) 145-147; 9(11), 173-174; 9(12), 186-188, 9(15), 230-231; 9(16), 244.

Hadžić, Osman Nuri (1931), Muhamed i Koran: Kulturna istorija Islama, Deo 1, G. Kon, Beograd

Handžić, Mehmed (1940), Islamizacija Bosne i Hercegovine i porijeklo bosansko-hercegovačkih Muslimana, Islamska dionička štamparija, Sarajevo

Hodžić, Samija (1937), ˝Prodaja djevojaka˝, Putokaz, 1(1), 25-27.

Hotić, Alija (1918), Megju Moskvom i Parizom: Političko-socijalna studija, Izdanje Nikole Pijukovića, Sarajevo

Imamović, Mustafa (2003), Historija države i prava Bosne i Hercegovine, 3. dopunjeno i redigirano izdanje, Magistrat - Pravni Fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo

Išek Tomislav (1981), Djelatnost Hrvatske seljačke stranke u Bosni i Herce- govini do zavođenja diktature, Svjetlost, Sarajevo

Išek Tomislav (1991), Hrvatska seljačka stranka u Bosni i Hercegovini 1929- 1941., Institut za istoriju, Sarajevo

Jakšić, Jovo (1918), Socijalistička internacionala i svjetski rat: pogledi na savremena pitanja, Glas slobode, Sarajevo

Jahić, Adnan (2015), Vrijeme izazova. Bošnjaci u prvoj polovini XX stoljeća, Bošnjačka nacionalna zajednica za grad Zagreb i Zagrebačku županiju - Naučnoistraživački institut ‘Ibn Sina’, Zagreb - Sarajevo

Karabegović, Ibrahim (1973), Radnički pokret Bosne i Hercegovine između revolucionarne i reformističke orijentacije (1909-1929), Svjetlost, Sarajevo

Kikić, Hasan (Alija Korjenić) (1937a), ˝O demokraciji˝, Putokaz, 1(3-4), 84-86.

Kikić, Hasan (Alija Korjenić) (1937b), Šta se događa u Španiji, Mala knjiž- nica ‘Selo govori’, Koprivnica

Kršić, Jovan (1979), Sabrana djela, Svjetlost, Sarajevo

Krulj, Uroš (1920), Važnost higijene za državu i naciju, Zdravstveni odsjek za Bosnu i Hercegovinu, Sarajevo

Krulj, Uroš (1925), Politika i rasa: (rasni nacionalizam), pisac, Sarajevo

Krulj, Uroš (1928), Kriza parlamentarizma i njegova reforma, prerađeno i dopunjeno izdanje, S. B. Cvijanović, Beograd

Krulj, Uroš (1934), Senatski govori, Knjižara S. B. Cvijanovića, Beograd.

Krulj, Uroš (1935), Naša saobraćajna (željeznička) politika, Knjižara S. B. Cvijanovića, Beograd

Krupić, Safet (1937), ˝Današnjica i mi˝, Putokaz, 1(1), 3-7.

Kulenović, Skender (1938), ˝Stara Evropa˝, Putokaz, 2(9-10), 222-230.

Kurtagić, Fadil (1927), Intelektualni radnici i radnički pokret: (predavanje održano 15. januara 1927. u Kulturno prosvjetnom odsjeku Radničke komore zagrebačke), vlastita naklada, Zagreb

Kurtović, Šukrija (1914), O nacionalizovanju muslimana, autor (štamparija ‘Naroda’), Sarajevo

Kurtović, Šukrija (1919), ˝Ideja Jugoslovenstva˝, List Budućnost, 1(2)

Lapčević, Dragiša (1919), O agrarnom problemu, Glas Slobode, Sarajevo

Lapčević, Dragiša (1925), O našim muslimanima (sociološke i etnografske beleške), G. Kon, Beograd

Lapčević, Dragiša (1926), Iz bosanske privrede, Radnička komora za Bosnu i Hercegovinu, Sarajevo

Ljubunčić, Salih (1925), Vidovićeva škola kao kulturno-etički i socijalno-pe- dagoški pokret, Uzgajatelj, Sarajevo

Ljubunčić, Salih (1937a), Dr. Ante Radić o bosanskohercegovačkim musli- manima, Kalendar Narodna uzdanica, Sarajevo

Ljubunčić, Salih (1937b), ˝Stjepan Radić o islamskoj kulturi˝, Novi behar, 11(9-11), 130-132.

Markušić, Josip (Hranić Vojislav) (1911), Kmetovsko pitanje u Bosni i Hercegovini, Vogler i drugovi, Sarajevo

Masleša, Veselin (1945), Mlada Bosna, Kultura, Beograd

Mitrinović, Čedomil (1926), Naši Muslimani: studija za orijentaciju pitanja bosansko-hercegovačkih muslimana, Biblioteka ‘Društvo’, Beograd

Mulalić, Mustafa A. (1936), Orijent na zapadu: Savremeni kulturni i socijalni problemi muslimana Jugoslovena, Štamparija ‘Grafički institut’ knjižare ‘Skerlić’, Beograd

Pejanović, Mirko (2015), Država Bosna i Hercegovina i demokratija, University Press - Magistrat izdanja, Sarajevo

Pilar Ivo (1918), Politički zemljopis hrvatskih zemalja: Geopolitička studija, Komisijonalna naklada ‘Hrvatske Knjižare’, Sarajevo

Pilar, Ivo (L. von Südland) (1990), Južnoslovensko pitanje: Prikaz cjelokupnog pitanja, Hrvatska demokratska stranka, Varaždin

Prica, Ognjen (D. Kovčić) (1941), Politički rječnik, Knjižara Odjek, Zagreb

Prica, Ognjen (1960), Izbor članaka, Kultura, Beograd

Ramić, Rizo (1937), ˝Tri generacije književnika Muslimana˝, Putokaz, 1(1- 2), 20-25, 42-49.

Ramić Rizo (1956), Ilija Grbić: književnik – borac, autor, Sarajevo

Ramić, Rizo (1961), Na putevima slobode: Eseji i kritike o književnicima borcima i izbor njihovih radova, Svjetlost, Sarajevo

Rezolucija ZAVNOBiH-a (1943), Mrkonjić Grad, 25-26. novembar 1943. godine (original).

Sarajlić, Šemsudin (1926), Nova Turska: sa više tabela i 1 kartom, Hrvatska tiskara, Sarajevo

Sarajlić, Šemsudin (1935), Mi i bližnji Istok: aktuelna pitanja o iskorišćenju dobara i o izvozu jugoslavenskih proizvoda, autor, Sarajevo

Sarajlić, Šemsudin (1921), Naša ekonomska organizacija, preštampano iz ‘Pravde’ – Štamparija D. & A. Kajon, Sarajevo

Sarajlić, Šemsudin (1933), Šta da činimo dok kriza traje?, Nova tiskara Vrček i dr., Sarajevo

Sladović, Eugen (1926), Islamsko pravo u Bosni i Hercegovini, Izdavačka knjižarnica Gece Kona, Beograd

Sladović, Eugen (ur.) (1937), Selo i seljaštvo: studije i članci, Pregled, Sarajevo

Slijepčević, Pero, (ur.) (1921), Spomenica Vladimira Gaćinovića, izdali prijatelji i drugovi (Štamparija Petra N. Gakovića), Sarajevo

Slijepčević, Pero (1923), Uloga žene u našoj kulturi: jedno predavanje, P. N. Gaković, Sarajevo

Spaho, Mehmed (2001), ˝Zašto smo protiv centralizma?˝, Godišnjak BZK Preporod, 1(1), 180-182.

Stojanović, Nikola (1920), Seljačka demokratija, N. Stojanović, Sarajevo

Sulejmanpašić, Dževad (1918), Muslimansko žensko pitanje: jedan prilog njegovu riješenju, autor (Daniel & A. Kajon), Sarajevo

Sulejmanpašić, Dževad (1933), Slobodna misao i hikmetovština: dva gledanja na naše muslimanske verske i socijalne probleme, Gaj, Zagreb

Sulejmanpašić, Dževad (1936), Žurnalizam razarač čovečanstva: i novinstvo sa najmanjom merom žurnalizma, Gaj, Zagreb

Šahinović, Munir Ekremov (1933), Muslimanska ekonomska obnova, Muslimanska knjižnica ‘Naša pitanja’ 1, Sarajevo

Šahinović, Munir Ekremov (1939), Turska – danas i sjutra: prosjek kroz život jedne države, Muslimanska svijest, Sarajevo

Šnajder, Marcel (1986), Izabrana djela, Svjetlost, Sarajevo

Trencsenyi, Balazs, Michal Kopeček, Luka Lisjak Gabrijelčič, Maria Falina, Monika Baar, Maciej Janowski (2018), A History of Modern Political Thought in East Central Europe: Volume II: Negotiating Modernity in the ‘Short Twentieth Century’ and Beyond, Part I: 1918-1968, Oxford University Press, Oxford

Truhelka, Ćiro (1918), Nekoliko misli o riješenju bosanskog agrarnog pitanja, Hrvatski dnevnik, Sarajevo

Truhelka, Ćiro (1934), O porijeklu bosanskih muslimana, s. n., Sarajevo

Zgodić, Esad (2022), Ideja bosanske nacije i druge teme, 2. dopunjeno izdanje, Dobra knjiga, Sarajevo
DOI: https://doi.org/10.51558/2490-3647.2023.8.2.393

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN: 2490-3604 (print) ● ISSN: 2490-3647 (online)

Društvene i humanističke studije - DHS is under the Creative Commons licence.